TaxFree

Kto może skorzystać z Tax Free?

Jeżeli masz status podróżnego, to masz prawo ubiegać się o zwrot podatku VAT. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podróżny to osoba fizyczna, która ma stałe miejsce zamieszkania poza granicami Unii Europejskiej (UE), co można potwierdzić za pomocą dokumentu tożsamości.
Jeśli spełniasz te kryteria, przysługuje Ci zwrot podatku VAT za zakupione towary na terenie Polski, pod warunkiem, że produkty, które wywozisz poza obszar UE, są w nienaruszonym stanie i pozostają w oryginalnych opakowaniach.

Jak wygląda procedura zakupu produktów i zwrotu podatku VAT?

W trakcie zakupów:

 1. Zrób zakupy na minimum 200 zł brutto w naszym salonie TiO w C.H. Millenium Hall lub na www.tio.pl , zaznaczając opcję dostawy jako odbiór osobisty w salonie ( TiO.pl CH Millenium Hall, ul. Kopisto 1 lok. 298, 35-315 Rzeszów).

 2. Poproś Sprzedawcę o dokument TAX FREE. Pamiętaj, że z TAX FREE możesz skorzystać, jeśli mieszkasz na stałe poza UE.

 3. Podaj Sprzedawcy wszystkie dane, które są niezbędne, aby umożliwić zwrot podatku VAT.

 4. Odbierz wydruk formularza TAX FREE od sprzedawcy i upewnij się, że zawiera poprawne dane.

 5. Twój dokument TAX FREE jest automatycznie przekazywany na granicę poprzez platformę PUESC.

Na granicy… co dalej.

 1. Upewnij się, że wywóz zakupionego towaru poza Unię Europejską następuje najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca po miesiącu, w którym zakup został dokonany.

 2. Udaj się do punktu odprawy celnej na granicy. Tam okaż swoje dokumenty TAX FREE. Na żądanie celnika przedstaw zakupione towary w stanie nienaruszonym.

 3. Celnik w systemie TAX FREE wygeneruje elektroniczne potwierdzenie wywozu.

 4. Jeśli opuszczasz terytorium Unii Europejskiej z terenu innego państwa członkowskiego niż Polska, upewnij się, że posiadasz papierowe dokumenty TAX FREE. Na tych dokumentach zostanie potwierdzony legalny wywóz towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami kraju, z którego wyjeżdżasz z UE.

 5. Jeśli podróżujesz samolotem, zarezerwuj sobie więcej czasu na odprawę niż zazwyczaj.

Zwrot podatku

 1. Zwrot podatku VAT możesz odbierać w ciągu 8 miesięcy od daty dokonania zakupu.

 2. Pamiętaj, że zwrot podatku będzie wypłacony w formie, którą wybrałeś w sklepie podczas zakupu w gotówce lub na kartę, której użyłeś do opłacenia zakupów. Nie ma możliwości zmiany wybranej formy zwrotu.

 3. Sprzedawca pobierze prowizję w wysokości 150 zł od zwracanego podatku.

 
 

W Polsce zasady zwrotu VAT podróżnych reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy - rozporządzenia Ministra Finansów. Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dział XII, rozdział 6, art. 126 - 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm).

 

Хто може скористатися податком на Товари?

Якщо ви маєте статус мандрівника, у вас є право подавати заявку на повернення ПДВ. Згідно з чинними правилами, мандрівником вважається фізична особа, яка має постійне місце проживання поза межами Європейського Союзу (ЄС), що може бути підтверджено документом, що посвідчує особу.

Якщо ви відповідаєте цим критеріям, ви маєте право на повернення податку на додану вартість (ПДВ) за товари, які було придбано в Польщі, за умови, що товари, які ви вивозите за межі ЄС, знаходяться в нерозчинному стані і залишаються в оригінальній упаковці.

Як виглядає процедура придбання товарів та отримання повернення ПДВ?

Під час покупок:

 1. Здійсніть покупку на суму не менше 200 злотих в нашому магазині TiO в C.H. Millenium Hall або на www.tio.pl, обираючи опцію "особистий прийом в магазині" (TiO.pl CH Millenium Hall, вул. Копісто 1, офіс 298, 35-315 Ржесьов).

 2. Зверніться до продавця за документом TAX FREE. Пам'ятайте, що ви можете скористатися TAX FREE, якщо ви маєте постійне проживання поза ЄС.

 3. Надайте продавцю всі необхідні дані для повернення ПДВ.

 4. Отримайте друковану форму документа TAX FREE від продавця і переконайтеся, що вона містить правильну інформацію.

 5. Ваш документ TAX FREE автоматично передається на кордон через платформу PUESC.

На кордоні... що далі.

 1. Переконайтеся, що вивіз куплених товарів за межі Європейського Союзу відбувається не пізніше останнього дня третього місяця після місяця покупки.

 2. Перейдіть до пункту митного оформлення на кордоні. Представте ваші документи TAX FREE. За запитом митника покажіть куплені товари в нерозчинному стані.

 3. Митник у системі TAX FREE згенерує електронне підтвердження вивозу.

 4. Якщо ви залишаєте територію Європейського Союзу з території іншої держави-члена, крім Польщі, переконайтеся, що у вас є паперові документи TAX FREE. Ці документи підтвердять законний вивіз товарів згідно з правилами країни, з якої ви виїжджаєте з ЄС.

 5. Якщо ви подорожуєте літаком, виділіть більше часу на митний контроль, ніж зазвичай.

Повернення ПДВ:

Ви можете отримати повернення ПДВ протягом 8 місяців з моменту покупки.

Пам'ятайте, що повернення ПДВ буде виплачено у тій формі, яку ви обрали в магазині, буде готівкою або на картку, яку ви використовували для оплати покупок. Немає можливості змінити вибраний метод повернення.

Продавець стягне комісію в розмірі 150 злотих з поверненого ПДВ.

В Польщі правила повернення ПДВ для мандрівників регулює Закон про податок на товари та послуги, а також виконавчі положення до Закону - Розпорядження Міністра фінансів. Закон від 11 березня 2004 року про податок на товари і послуги - Розділ XII, розділ 6, статті 126 - 130 (Офіційний вісник № 54, позиція 535, з подальшими змінами).


Who can benefit from Tax Free?

If you have traveler status, you have the right to apply for a VAT tax refund. According to the applicable regulations, a traveler is a natural person who has a permanent residence outside the borders of the European Union (EU), which can be confirmed with an identity document.

If you meet these criteria, you are entitled to a VAT tax refund for the goods purchased in Poland, provided that the products you take out of the EU are in an undamaged condition and remain in their original packaging.

What is the procedure for purchasing products and getting a VAT tax refund?

During your shopping:

 1. Make a purchase of at least 200 PLN gross in our TiO store at C.H. Millenium Hall or on www.tio.pl, selecting the "personal pickup at the store" option (TiO.pl CH Millenium Hall, ul. Kopisto 1 lok. 298, 35-315 Rzeszów).

 2. Ask the Salesperson for a TAX FREE document. Remember that you can use TAX FREE if you reside permanently outside the EU.

 3. Provide the Salesperson with all the necessary information to enable the VAT tax refund.

 4. Receive the TAX FREE form printout from the Salesperson and make sure it contains the correct information.

 5. Your TAX FREE document is automatically forwarded to the border via the PUESC platform.

At the border... what's next.

 1. Ensure that the exported purchased goods leave the European Union no later than on the last day of the third month following the month of purchase.

 2. Go to the customs clearance point at the border. Present your TAX FREE documents. Upon request, show the purchased goods in an undamaged condition to the customs officer.

 3. The customs officer will generate an electronic confirmation of export in the TAX FREE system.

 4. If you are leaving the territory of the European Union from a different member state than Poland, make sure you have paper TAX FREE documents. These documents will confirm the legal export of goods in accordance with the regulations of the country from which you are leaving the EU.

 5. If you are traveling by plane, allow extra time for clearance than usual.

VAT Refund:

You can receive a VAT tax refund within 8 months from the date of purchase.

Remember that the VAT refund will be paid in the form you selected in the store, either in cash or to the card you used for the purchase. There is no option to change the chosen refund method.

The seller will charge a commission of 150 PLN for the refunded tax.

In Poland, the rules for VAT refunds for travelers are regulated by the Act on Goods and Services Tax and Excise Tax, as well as the executive regulations for the Act - Minister of Finance's Regulation. The Act of March 11, 2004, on Goods and Services Tax - Chapter XII, Sections 6, Articles 126 - 130 (Journal of Laws No. 54, item 535, as amended).


 
 
Do góry